Skočiť na hlavný obsah

Všeobecné Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

pre poskytovanie mechanizačných služieb

spoločnosťou EG STS, s.r.o., so sídlom Orechová Potôň č. 2066, 930 02 Orechová Potôň,

IČO: 47 016 264,

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 31731/T.

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydané v súlade s ustanovením
§ 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a vzťahujú sa na akékoľvek mechanizačné služby poskytované spoločnosťou EG STS, s.r.o., so sídlom Orechová Potôň č. 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 47 016 264, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 31731/T, DIČ: 2023707037, IČ DPH: SK2023707037.

 

 

Článok I. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Službou“ sa rozumejú akékoľvek mechanizačné služby ponúkané Poskytovateľom v oblasti poľnohospodárstva, a to najmä:

 • postrekovanie a chemické ošetrenie plodín vrátane miešania a vývozu,
 • vakovanie krmovín,
 • presný výsev aj s predprípravou a hnojením,
 • žatevné práce, zber plodín a krmovín,
 • silážovanie a senážovanie krmovín,
 • zber a lisovanie sena a slamy,
 • vývoz a aplikácia prírodných a priemyselných hnojív,
 • mulčovanie a drvenie rastlín,
 • plečkovanie rastlín,
 • prepravné a manipulačné služby,
 • príprava pôdy podľa potreby (orba, podrývanie, kyprenie, diskovanie, smykovanie a bránenie, kompaktorovanie, valcovanie).

 

Objednávkou“ sa rozumie jednostranný právny úkon Odberateľa smerujúci Poskytovateľovi, riadne vyplnený a Poskytovateľovi doručený listinný formulár alebo elektronický formulár obsahujúci nasledovné údaje:

 1. identifikačné údaje Odberateľa,
 2. špecifikácia objednaných Služieb,
 3. miesto a čas poskytnutia Služieb,
 4. cena objednaných Služieb, prípadne
 5. ďalšie informácie nevyhnutné na riadne a včasné poskytnutie Služieb zo strany Poskytovateľa.

 

Zmluvou“ sa rozumie zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje riadne a včas poskytnúť Odberateľovi objednané Služby a Odberateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť Poskytovateľovi cenu za poskytnuté Služby.

 

Poskytovateľom“ sa rozumie spoločnosť EG STS, s.r.o., so sídlom
Orechová Potôň č. 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 47 016 264, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 31731/T.

 

Odberateľom“ sa rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si u Poskytovateľa objednala niektorú z ponúkaných Služieb.

 

Zmluvné strany“ je spoločné označenie pre Odberateľa a Poskytovateľa.

 

Dôverná informácia“ znamená akúkoľvek informáciu, ktorú si Zmluvné strany poskytli pri vzájomnej spolupráci bez ohľadu na formu a spôsob jej poskytnutia, ak je Zmluvnými stranami označená ako dôverná, ako aj taká informácia, ktorej poskytnutie tretej osobe môže spôsobiť druhej Zmluvnej strane majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, pričom takéto dôsledky možno pri dodržaní primeranej starostlivosti predpokladať.

 

Zachovávať mlčanlivosť“ znamená zachovávať Dôverné informácie v prísnej tajnosti, nezverejňovať, neoznamovať a nesprístupňovať Dôverné informácie, ako aj nevyužívať Dôverné informácie na získanie výhod pre seba alebo iného, resp. vo vlastný prospech alebo v prospech iného.

 

 1. Predmet VOP. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní Služieb Poskytovateľom.

 

 1. Kontaktné údaje. Všeobecné kontaktné údaje Poskytovateľa sú:
 • adresa:       Orechová Potôň č. 2066, 930 02 Orechová Potôň;
 • e-mail:       sluzby [at] egsts.sk.

 

Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznamovať zmenu svojich kontaktných údajov bez zbytočného odkladu, pričom až do oznámenia nových kontaktných údajov platia pôvodné. Komunikácia (či už písomná alebo elektronická), ktorá sa vráti jednej Zmluvnej strane z už neplatných kontaktných údajov, ktorých zmenu alebo aktualizáciu mala druhá Zmluvná strana povinnosť oznámiť Zmluvnej strane zasielajúcej komunikáciu, sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej komunikácie zasielajúcej Zmluvnej strane.

 

 1. VOP. Pred uzatvorením Zmluvy je Odberateľ povinný oboznámiť sa s týmito VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Objednávky od okamihu uzavretia Zmluvy. Týmto okamihom Odberateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP, ktoré je povinný dodržiavať. Tieto VOP sú riadne zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa www.egsts.sk.

 

 1. Okamih uzavretia Zmluvy. K uzavretiu Zmluvy dôjde na základe Objednávky Odberateľa okamihom potvrdenia objednávky Poskytovateľom, prípadne akceptácie protinávrhu Poskytovateľa zo strany Odberateľa.

 

Článok II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 1. Akceptácia Objednávky. Poskytovateľ nie je povinný akceptovať Objednávku Odberateľa a pred uzatvorením Zmluvy je oprávnený z akéhokoľvek dôvodu, resp. aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť poskytnutie požadovanej Služby.

 

 1. Postúpenie práv a povinností. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP nesmú byť Odberateľom postúpené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 2. Započítanie pohľadávky. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (splatné i nesplatné) voči pohľadávkam Odberateľa (splatným i nesplatným), a to aj v prípade, že ide o pohľadávky z iných obchodných vzťahov. Ustanovenie § 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa neaplikuje. Odberateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Poskytovateľa len na základe vzájomnej dohody s Poskytovateľom.

 

Článok III. POSKYTOVANIE SLUŽIEB

 

 1. Miesto plnenia. Miestom plnenia sa rozumie miesto uvedené v Objednávke.

 

 1. Čas plnenia. Všetky termíny uvedené v Objednávke sa považujú za fixne stanovené. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať Služby aj po častiach, a to až do dodania celkového dohodnutého množstva s tým, že jednotlivé čiastkové plnenia môže Poskytovateľ uskutočňovať na základe písomnej alebo telefonickej dohody s Odberateľom.

 

 1. Poskytnutie Služieb. Poskytovateľ poskytne Odberateľovi objednané Služby v mieste, v čase a v rozsahu podľa akceptovanej Objednávky Odberateľa. Odberateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní objednaných Služieb.

 

 1. Poskytnutie Služieb treťou osobou. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Odberateľovi objednané Služby prostredníctvom tretej osoby, a to aj bez súhlasu Odberateľa; v uvedenom prípade Poskytovateľ zodpovedá, akoby Služby poskytoval sám.

 

 1. Zákazkový list. Bezprostredne po poskytnutí Služieb spíšu Poskytovateľ a Odberateľ zákazkový list, ktorý bude obsahovať najmä druh a rozsah poskytnutých Služieb, prípadne aj vyčíslenie ceny za poskytnuté Služby. Zmluvné strany sú povinné zákazkový list podpísať. Nepodpísanie zákazkového listu však nemá vplyv na vznik nároku Poskytovateľa na zaplatenie ceny za poskytnuté Služby a nebráni Poskytovateľovi vystaviť Odberateľovi faktúru na cenu za poskytnuté Služby. V prípade, ak Odberateľ v rozpore s ustanoveniami týchto VOP nepodpíše zákazkový list, uvedie sa táto skutočnosť na predmetnom zákazkovom liste, pričom Zmluvné strany považujú zápis uvedený na zákazkovom liste podpísanom len Poskytovateľom za pravdivý, pokiaľ Odberateľ nepreukáže opak.

 

Článok IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Cena za poskytnuté Služby. Cena za Služby poskytnuté Odberateľovi zo strany Poskytovateľa je dohodnutá medzi Zmluvnými stranami vo výške uvedenej v Poskytovateľom potvrdenej Objednávke.  

 

 1. Ďalšie náklady. V cene podľa bodu 1. tohto článku VOP sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa spojené alebo súvisiace s poskytovaním Služieb.

 

 1. Fakturácia. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za plnenia reálne poskytnuté Odberateľovi, pričom podkladom pre vystavenie faktúry je zákazkový list. Poskytovateľ zašle Odberateľovi faktúru ku každej Objednávke samostatne po podpísaní zákazkového listu, resp. po odmietnutí podpísania zákazkového listu zo strany Odberateľa v zmysle bodu 5. článku III. VOP.

 

 1. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry. Odberateľ týmto v zmysle ustanovenia
  § 71 ods. 1. písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby Poskytovateľ vystavil Odberateľovi za poskytnuté Služby faktúru v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“). Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať Odberateľovi elektronickú faktúru prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

Odberateľ týmto berie na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Poskytovateľ zašle Odberateľovi faktúru v papierovej forme výlučne na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti Odberateľa.

V prípade nedoručenia elektronickej faktúry Odberateľovi do 14 (štrnásť) dní odo dňa poskytnutia Služby sa Odberateľ zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu Poskytovateľa: faktury [at] egsts.sk.

 

 1. Splatnosť. Lehota splatnosti faktúry je 14 (štrnásť) dní a začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry Poskytovateľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi.

 

 1. Preddavok. Poskytovateľ je oprávnený žiadať od Odberateľa zaplatenie preddavku na cenu za poskytnutie Služieb, a to až do výšky 50% ceny za objednané Služby. V uvedenom prípade Poskytovateľ nie je povinný začať s poskytovaním Služieb skôr, ako Odberateľ riadne zaplatí Poskytovateľovi požadovaný preddavok. V prípade, ak už Poskytovateľ s poskytovaním Služieb začal, je oprávnený poskytovanie Služieb prerušiť po dobu, počas ktorej mu Odberateľ neposkytne požadovaný preddavok.

 

 1. Úhrada faktúry. Odberateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté Služby bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa uvedený na faktúre.

 

 1. Omeškanie s úhradou faktúry. V prípade omeškania Odberateľa s úhradou faktúry alebo jej časti má Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % nezaplatenej sumy za každý i začatý deň omeškania.

 

Článok V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak
 1. Odberateľ neuhradí Poskytovateľovi cenu za poskytnuté Služby riadne a včas,
 2. Odberateľ nezaplatí Poskytovateľovi preddavok na cenu za poskytnuté Služby do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Poskytovateľa,
 3. Odberateľ porušil svoje povinnosti podľa týchto VOP, alebo
 4. v prípade objektívnej nemožnosti Poskytovateľa poskytnúť objednané Služby.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
  1. ak bude v zmysle príslušných právnych predpisov vyhlásený konkurz na druhú Zmluvnú stranu alebo ak bude povolená reštrukturalizácia alebo ak vznikne reálna hrozba oprávneného konkurzu na majetok alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie, a to z dôvodu existencie zákonných podmienok pre začatie konkurzného konania alebo konania o reštrukturalizácii podľa platnej a účinnej právnej úpravy a druhá Zmluvná strana na žiadosť oprávnenej Zmluvnej strany v lehote najmenej 7 (sedem) kalendárnych dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie nevyvráti, alebo
  2. druhá Zmluvná strana vstúpi do likvidácie, alebo
  3. bude podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie voči druhej Zmluvnej strane a zároveň bude odôvodnené riziko, že druhá Zmluvná strana nebude schopná riadne a včas plniť svoje záväzky zo Zmluvy a na požiadanie oprávnenej Zmluvnej strany nezjedná vhodnú a primeranú nápravu, alebo
  4. druhá Zmluvná strana nebude plniť riadne svoje povinnosti voči štátnym orgánom alebo voči svojim zmluvným partnerom alebo voči iným oprávneným osobám, resp. ak nastanú iné skutočnosti podstatne zhoršujúce ekonomickú situáciu druhej Zmluvnej strany a vznikne v týchto prípadoch odôvodnené riziko, že druhá Zmluvná strana nebude schopná riadne a včas plniť záväzky zo Zmluvy a na požiadanie oprávnenej Zmluvnej strany nezjedná vhodnú a primeranú nápravu, alebo
  5. ak Zmluvná strana poruší ustanovenia týchto VOP a nezjedná nápravu ani v dodatočne primeranej lehote, nie kratšej ako 7 (sedem) kalendárnych dní, ktorú jej za tým účelom určí v písomnej výzve oprávnená Zmluvná strana, alebo
  6. z iných dôvodov ustanovených zákonom.

 

 1. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že akonáhle jej bude známe, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v bode 2. tohto článku VOP, oznámi to druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.

 

 1. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením dôvodu odstúpenia a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane.

 

 1. Odstúpením od Zmluvy zmluvný vzťah Zmluvných strán zaniká v deň doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

 

Článok VI. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

 

 1. Okamihom uzavretia Zmluvy a kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s Poskytovateľom sa Odberateľ zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi na jeho žiadosť zábezpeku v jednej z uvedených foriem:
  1. zabezpečovací prevod práva spočívajúci v dočasnom prevode práva Odberateľa alebo tretej osoby v prospech Poskytovateľa,
  2. zabezpečovacie postúpenie pohľadávky spočívajúce v postúpení pohľadávky Odberateľa alebo pohľadávky tretej osoby na Poskytovateľa,
  3. zriadenie záložného práva na majetok Odberateľa,
  4. spísanie notárskej zápisnice, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačený Poskytovateľ ako oprávnená osoba a Odberateľ ako povinná osoba, právny dôvod, predmet, čas plnenia a súhlas Odberateľa ako povinnej osoby s vykonateľnosťou zápisnice.

 

Článok VII. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A MLČANLIVOSŤ

 

 1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas vzájomnej spolupráce, a ktorých sprístupnenie tretím osobám by mohlo spôsobiť druhej Zmluvnej strane majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, ďalej nezneužívať a neposkytovať tieto skutočnosti tretím osobám. Zmluvné strany sú tiež povinné chrániť všetky informácie, ktoré spĺňajú definíciu obchodného tajomstva podľa ustanovenia
  § 17 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 1. Povinnosti týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti sa nevzťahujú na informácie, ktoré
 1. boli v dobe použitia verejne známe, alebo sa stali všeobecne známymi verejnosti iným spôsobom, než v dôsledku porušenia ustanovení VOP,
 2. boli známe Zmluvnej strane pred ich poskytnutím,
 3. budú vyžiadané súdom, prokuratúrou alebo iným orgánom verejnej moci na základe zákona,
 4. budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté právnym, daňovým a/alebo ekonomickým poradcom Zmluvnej strany za účelom právneho, daňového a/alebo ekonomického poradenstva,
 5. budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté zamestnancom alebo spolupracovníkom Zmluvnej strany za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z ustanovení VOP.

 

 1. V prípade porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť je Zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej Zmluvnej strany, ktorá túto povinnosť porušila, zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

  1. Zmena VOP. Poskytovateľ je oprávnený priebežne aktualizovať a kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP, a to aj bez uvedenia dôvodu. Všetky zmeny, doplnky, prípadne úplné znenie aktualizovaných VOP Poskytovateľ vydá v písomnej forme a vhodným spôsobom zverejní na svojej webovej stránke, spolu s uvedením dňa účinnosti príslušných zmien.

 

  1. Salvátorská doložka. Pokiaľ akékoľvek ustanovenie týchto VOP je, prípadne sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie bezodkladne nahradiť novým ustanovením, ktoré sa svojim obsahom a účelom čo najviac približuje k obsahu a účelu nahradzovaného ustanovenia. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť nahradzovaného ustanovenia VOP sa nebude dotýkať ostatných ustanovení VOP, pričom ustanovenia VOP sa budú vykladať tak, ako keby v nich neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenie nikdy nebolo obsiahnuté.

 

  1. Odchylné dojednania. Odchylné dojednania Zmluvných strán majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, pričom akékoľvek odchýlky musia byť Zmluvnými stranami dohodnuté v písomnej forme, inak sú neplatné.

 

  1. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej Zmluvnej strany. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej Zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

 

  1. Výhrada Poskytovateľa. Všetky práva na webovú stránku Poskytovateľa, najmä autorské práva na obsah, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria výlučne Poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez písomného súhlasu Poskytovateľa.

 

  1. Rozhodné právo. Tieto VOP ako aj akékoľvek vzťahy a prípadné spory vznikajúce v súvislosti alebo na základe týchto VOP sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva.  Na práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa subsidiárne vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

  1. Riešenie sporov. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti alebo na základe týchto VOP vzájomnou dohodou. Výlučnú právomoc na rozhodovanie sporov medzi Zmluvnými stranami majú miestne a vecne  príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

  1. Príloha. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je príloha č. 1 – Vzor objednávky.

 

  1. Platnosť a účinnosť VOP. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.06.2021.